Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin G1

Egzamin SEP - pytania i odpowiedzi

Wersja G1

Od czego zależeć może skala obrażeń w przypadku porażenia przez prąd?

 1. grubość naskórka,
 2. wilgotność powietrza,
 3. obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
Odpowiedź

Do pośredniego działania prądu na organizm człowieka zalicza się:

 1. zagrożenie pożarowe,
 2. uraz mechaniczny spowodowany utratą równowagi na skutek porażenia i upadkiem z wysokości,
 3. porażenie / przepływ prądu przez ciało ludzkie.
Odpowiedź

Jakie zagrożenie wiąże się z elektrycznością statyczną?

 1. może doprowadzić do przeskoku iskry, co wiąże się z zagrożeniem wybuchem,
 2. może doprowadzić do zapłonu materiałów nieprzewodzących,
 3. z elektrycznością statyczną nie wiążą się niemal żadne zagrożenia.
Odpowiedź

Jakim kolorem oznaczona jest izolacja przewodu ochronnego PE?

 1. żółto-zielony,
 2. niebieski,
 3. czarny lun brązowy.
Odpowiedź

Kiedy należy wycofać urządzenie elektryczne z eksploatacji?

 1. po zaprzestaniu produkcji,
 2. po uszkodzeniu tabliczki znamionowej,
 3. po stwierdzeniu pogorszenia stanu technicznego oraz uszkodzeniu, które zagraża bezpieczeństwu obsługi.
Odpowiedź

Którą klasę ochronności prezentuje widoczny obok piktogram?

 1. klasę I,
 2. klasę II,
 3. żadną z powyższych.
Odpowiedź

W jaki sposób realizuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) jeżeli chodzi o techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej?

 1. przez odpowiednio dobrana wkładkę bezpiecznikową,
 2. przez stosowanie separacji elektrycznej.
 3. przez stosowanie izolacji roboczej.
Odpowiedź

Czym między innymi charakteryzuje się układ sieciowy TN-C?

 1. zacisk ochronny PE połączony jest z ziemią,
 2. funkcję przewodów ochronnych i neutralnych pełni jeden przewód ochronno-neutralny (PEN),
 3. punkt neutralny sieci jest izolowany od potencjału ziemi.
Odpowiedź

Stopień ochrony IP20 oznacza między innymi:

 1. brak ochrony przed działaniem wody,
 2. ochronę całkowicie pyłoszczelną,
 3. brak ochrony ludzi przed przypadkowym dotknięciem do części znajdujących się pod napięciem.
Odpowiedź

Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem?

 1. gaśnicy pianowej,
 2. gaśnicy proszkowej lub śniegowej,
 3. koca gaśniczego.
Odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 1. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odpowiedź

Czy wykonując prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia konieczne jest zapewnienie polecenia pisemnego?

 1. tak, zawsze,
 2. nie, polecenie pisemne nie jest wtedy potrzebne,
 3. tak, przy braku widoczności uziemień z miejsca wykonywania pracy.
Odpowiedź

Wykonywania jakich prac zabrania się podczas wykonywania ich na polecenie pisemne?

 1. demontaż obudowy i ocena stanu technicznego,
 2. zewnętrzna ocena stanu urządzenia bez demontażu osłon,
 3. pomiary elektryczne.
Odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych?

 1. z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta.
 2. z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 3. z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 1. w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji.
 2. w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura).
 3. zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
Odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 1. numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 2. wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami
 3. wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
520
ZAPISZ SIĘ