Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin D

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja D

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi jakie mogą pojawić się na Egzaminie. Zapoznaj się i sprawdź swoją wiedzę.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej szerokiej oferty kursów i szkoleń przygotowawczych.

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

 

Chcąc zastosować odtajanie parownika powietrzem obiegowym:

 1. temperatura tego powietrza musi mieć temperaturę wyższa od temperatury topnienia lodu
 2. zwiększamy przepływ masowy czynnika w układzie
 3. zwiększamy rozstęp lamel w parowniku
 4. podnosimy ciśnienie skraplania
Odpowiedź

Presostaty ciśnieniowe w układzie chłodniczym:

 1. w każdym układzie chłodniczym służą tylko do załączania lub wyłączania wentylatorów skraplacza
 2. zawsze zabezpieczają tylko stronę wysokiego ciśnienia
 3. min. mają za zadanie wyłączenie sprężarki gdy w układzie przekraczane są ciśnienia dopuszczalne
 4. zawsze działają w trybie automatycznym
Odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym:

 1. zawsze wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa
 2. zawsze jest w wykonaniu stojącym
 3. zawsze ma dwie przestrzenie rozdzielone przeponą
 4. pozwala na kompensacje zmiennej ilości cyrkulującego czynnika chłodniczego w układzie
Odpowiedź

Zawory odcinające zbiornik cieczy:

 1. powinny być montowane jak najbliżej króćców wlotowych i wylotowych zbiornika
 2. nigdy nie są montowane
 3. zawsze muszą być montowane na pionowych odcinakach rur dochodzących do zbiornika
 4. zawsze muszą być montowane na poziomych odcinakach rur dochodzących do zbiornika
Odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym pozwala na:

 1. wykonywanie funkcji rozdzielacza oleju od ciekłego czynnika chłodniczego
 2. magazynowanie całości lub części czynnika chłodniczego znajdującego się u układzie w czasie postojów lub remontów tego układu
 3. wykonywanie funkcji rozdzielacza oleju od czynnika chłodniczego w fazie parowej
 4. kontrolowanie ekwiwalentu CO2 układu chłodniczego
Odpowiedź

Separator cieczy:

 1. montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 2. rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
 3. rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 4. montuje się na linii ssącej układu pomiędzy parownikiem a sprężarką
Odpowiedź

Separator cieczy:

 1. montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 2. pozwala zapobiec zasysaniu kropel cieczy przez sprężarkę
 3. rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 4. rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
Odpowiedź

Separator oleju

 1. wychwytuje olej emitowany przez sprężarkę
 2. separuje olej od zawartej w tym oleju wody
 3. jest to zbiornik na stale połączony z otoczeniem
 4. jest zawsze wykonany jako zbiornik leżący
Odpowiedź

Separator oleju

 1. separuje olej od zawartej w tym oleju wody
 2. może działać na zasadzie zbiornika w którym mieszanina pary czynnika i oleju uzyskuje ruch wirowy, co powoduje wytrącanie się oleju
 3. jest to zbiornik na stale połączony z otoczeniem
 4. jest zawsze wykonany jako zbiornik leżący
Odpowiedź

Separator oleju

 1. separuje olej od zawartego w tym oleju płynu wskazującego nieszczelność w układzie
 2. zawsze posiada 5 króćców przyłączeniowych
 3. pozwala zmniejszyć ilość oleju krążącego w elementach układu chłodnego takich jak parownik, skraplacz
 4. musi być zamontowany wyżej niż skraplacz
Odpowiedź

Zbiornik oleju w układzie chłodniczym:

 1. odpowiada za zapewnienie dostatecznej ilości oleju do smarowania sprężarek
 2. musi być zamontowany wyżej niż skraplacz
 3. zawsze posiada 5 króćców przyłączeniowych
 4. separuje olej od zawartego w tym oleju płynu wskazującego nieszczelność w układzie
Odpowiedź

Regulator poziomu oleju w sprężarce odpowiada za:

 1. regulacje przegrzewu na kolektorze ssawnym sprężarki
 2. regulacje dochłodzenia oleju
 3. regulacje ciśnienia skraplania
 4. utrzymanie odpowiedniego poziomu oleju w sprężarce
Odpowiedź

Proces rozmrażania:

 1. zawsze jest kończony za pomocą ręcznego wyłącznika
 2. nie może być zautomatyzowany
 3. może być zakończony po upływie zadanego czasu trwania tego procesu
 4. jest nieistotny dla działania układu chłodniczego jako całości
Odpowiedź

Proces rozmrażania może być zakończony:

 1. po osiągnieciu zadanej, końcowej temperatury tego procesu
 2. po osiągnięciu zadanego przegrzania na kolektorze ssawnym sprężarki
 3. po osiągnięciu zadanego dochłodzenia na kolektorze ssawnym sprężarki
 4. tylko, jeśli temperatura otoczenia zawiera się w pewnych granicach
Odpowiedź

Czujniki temperatury na rurociągu chłodniczym mogą być montowane w sposób:

 1. czujnika temperatury nie można montować na rurociągu
 2. przylgowy lub kieszeniowy
 3. sposób montażu czujnika jest bez znaczenia
 4. czujniki temperatury montuje się tylko na sprężarkach chłodniczych
Odpowiedź

Efekt cieplarniany to zjawisko polegające na:

 1. niszczeniu ozonu w dolnych warstwach atmosfery
 2. redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze
 3. wzrostu zużycia gazu ziemnego
 4. podnoszeniu się średniej temperatury atmosfery ziemskiej
Odpowiedź

Współczynnik GWP:

 1. to wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla
 2. zawartość azotu w jednostce objętości powietrza
 3. ilość wilgoci w jednostce objętości powietrza
 4. brak chloru w budowie cząsteczki czynnika chłodniczego
Odpowiedź

R-404A posiada GWP 3922 i jest zaliczany do Fgazów:

 1. o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej
 2. o ultra niskim GWP
 3. o wysokim GWP
 4. dopuszczonych do obrotu tylko na terenie EU
Odpowiedź

R-290 to nazwa:

 1. czynnika o wysokim potencjale niszczenia warstwy ozonowej
 2. czynnika chłodniczego z grupy węglowodorów inaczej zwanego propanem
 3. czynnika zawierającego chlor w swoim składzie
 4. czynnika zawierającego brom w swoim składzie
Odpowiedź

Czynnik R- 744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się min.:

 1. niską temperaturą krytyczną (ok 30oC)
 2. gęstością mniejszą niż powietrze
 3. ostrym zapachem
 4. wysokim potencjałem ODP
Odpowiedź

Państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto:

 1. są tylko państwami w Europie
 2. zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
 3. mają odpowiednio wysoki dochód narodowy
 4. są to tylko państwa Unii Europejskiej
Odpowiedź

Podmiot przywożących produkty zawierające Fgazy (w tym stacjonarne lub ruchome urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła), na terytorium RP , według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 1. musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 2. sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 3. sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 4. sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Odpowiedź

Podmioty objęte obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 1. powinny zarejestrować się w Bazie Danych Sprawozdań (BDS) utworzonej przez Instytut Chemii Przemysłowej
 2. muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 3. podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 4. są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
Odpowiedź

Sprawozdania wynikające z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 1. są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
 2. muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 3. podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 4. są przekazywane w postaci formularzy elektronicznych
Odpowiedź

Do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych należy używać:

 1. butli jednorazowych
 2. butle ciśnieniowe dwuzaworowe, oddzielne dla każdego rodzaju odzyskiwanego czynnika;
 3. tylko węży w oplocie stalowym
 4. pomp próżniowych
Odpowiedź

Do określenia masy odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych należy używać:

 1. wskaźnika poziomu cieczy w zbiorniku cieczy
 2. detektora nieszczelności
 3. papieru lakmusowego
 4. wagi o zakresie dostosowanym do wielkości napełnianych butli.
Odpowiedź

Emisja 1 kg czynnika R-404A do środowiska odpowiada:

 1. emisji 3922 kg CO2
 2. emisji 1 kg CO2
 3. emisji 5 ton CO2
 4. emisji 50 ton CO2
Odpowiedź

Rozporządzenie UE 517/2014 dotyczy:

 1. regulacji związanych z podatkiem VAT
 2. fluorowanych gazów cieplarnianych
 3. tabliczek znamionowych podzespołów elektrycznych używanych w klimatyzacji
 4. znakowania instalacji gdzie czynnikiem jest amoniak
Odpowiedź

F-gazy, min. Grupy HFC, odzyskane z systemu chłodniczego, są traktowane jako odpady i:

 1. mogą być utylizowane przez każdą firmę która jest płatnikiem VAT
 2. muszą być zawsze poddane oczyszczaniu, bez względu na to czy będą ponownie użyte czy też zniszczone
 3. mogą być bez zezwolenia magazynowane w miejscu ich wytworzenia
 4. mogą być przekazane każdej lokalnej firmie która odbiera odpady komunalne
Odpowiedź

Czynnik z grupy HFC, odzyskany z instalacji, jest traktowany jako odpad, i:

 1. musi być zawsze zniszczony np. poprzez spalenie
 2. jest przekazywany dla podmiotu, który posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, np. w celu oczyszczenia
 3. musi być zawsze poddany oczyszczaniu, bez względu na to czy będzie ponownie użyty czy też zniszczony
 4. można go przekazać każdej lokalnej firmie która odbiera odpady komunalne
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ