Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin G2

Egzamin SEP - pytania i odpowiedzi

Wersja G2

Co to jest kocioł energetyczny?

 1. przetwornik energii,
 2. izolator energii,
 3. kondensator energii.
Odpowiedź

Co to jest teren ruchu energetycznego?

 1. wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla pracowników danej firmy,
 2. wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób uprawnionych,
 3. wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób upoważnionych.
Odpowiedź

W jakiej jednostce nie można wyrazić ciepła?

 1. kJ,
 2. m3/s,
 3. BTU.
Odpowiedź

W przypadku stref zagrożenia wybuchem strefa 0 oznacza:

 1. sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł lub gazów z powietrzem,
 2. ciągłe występowanie lub występowanie w długich okresach czasu atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł i gazów z powietrzem,
 3. brak występowania atmosfery wybuchowej w postaci palnych pyłów w normalnych warunkach – jeżeli się pojawiają to rzadko i na krótki okres czasu.
Odpowiedź

Które z poniższych materiałów nie doprowadzą do powstania atmosfery zagrożonej wybuchem?

 1. pył mąki,
 2. zboża,
 3. piasek.
Odpowiedź

Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe?

 1. CO2,
 2. CO
 3. CH4.
Odpowiedź

Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:

 1. wentylacji naturalnej,
 2. wentylacji mechanicznej,
 3. wentylacji hybrydowej.
Odpowiedź

Jaka procentowa wartość tlenu w powietrzu, którym oddychamy uznawana jest za wartość przy której może dojść do utraty życia?

 1. 12%
 2. 16%
 3. 21%
Odpowiedź

Co w Prawie Energetycznym oznacza określenie „odbiorca"?

 1. każdego, kto pobiera lub otrzymuje energię bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 2. każdego, kto pobiera lub otrzymuje energie na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. każdego, kto pobiera energię na podstawie umowy z Urzędem Regulacji Energetyki.
Odpowiedź

Przed podjęciem pracy w przestrzeni zamkniętej należy:

 1. zbadać atmosferę wewnątrz, omówić sposób wykonywania pracy i postępowanie na wypadek awarii,
 2. włączyć światło w pomieszczeniu,
 3. zgłosić się do służb bhp.
Odpowiedź

Literowe oznaczenie na gaśnicach (A, B, C, D, F) wskazują na:

 1. informację o cechach środka gaśniczego,
 2. skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy,
 3. oznaczenie do gaszenia jakich pożarów służy gaśnica.
Odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 1. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Odpowiedź

Czy prace z zakresu zewnętrznej konserwacji śmigieł wirnika eksploatowanej turbiny wiatrowej wymagają polecenia pisemnego?

 1. tak, wymagają,
 2. nie, nie wymagają,
 3. nie jest to określone w przepisach.
Odpowiedź

Jakie są wymagania po zakończeniu prac przy urządzeniach energetycznych na polecenie pisemne?

 1. kierujący zespołem zgłasza zakończenie prac dopuszczającemu, dopuszczający sprawdza ich wykonanie i czy ze strefy pracy usunięto sprzęt, narzędzia, zbędne materiały oraz opuszczenie strefy pracy przez zespół,
 2. kierujący zespołem zgłasza telefonicznie zakończenie prac dopuszczającemu i wraz z zespołem opuszcza strefę pracy,
 3. kierujący zespołem po usunięciu ze strefy pracy sprzętu, narzędzi i materiałów opuszcza je wraz z zespołem.
Odpowiedź

Czy przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne jedna osoba może pełnić zarówno funkcję poleceniodawcy i kierującego zespołem?

 1. tak, może zawsze pełnić jednocześnie dwie powyższe funkcje,
 2. tak, może, ale tylko wtedy kiedy uzyska upoważnienie pisemne od pracodawcy,
 3. nie, nie można łączyć funkcji poleceniodawcy i osoby kierującej zespołem.
Odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych?

 1. z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta,
 2. z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 3. z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 1. w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji,
 2. w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura),
 3. zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
Odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 1. numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 2. wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami,
 3. wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego.
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ