Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin A

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja A

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi jakie mogą pojawić się na Egzaminie. Zapoznaj się i sprawdź swoją wiedzę.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej szerokiej oferty kursów i szkoleń przygotowawczych.

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

Jednostką temperatury w układzie SI jest:

 1. K
 2. °C
 3. F
 4. stopa
Odpowiedź

W czasie procesu parowania, czynnik chłodniczy:

 1. ma zawsze temperaturę poniżej zera
 2. zawsze jest w bezruchu
 3. absorbuje ciepło
 4. nie zmienia żadnego ze swoich parametrów
Odpowiedź

Zawór rozprężny w układzie chłodniczym:

 1. w pewnym zakresie reguluje wartość przegrzania czynnika na wyjściu z parownika
 2. zasila olejem karter sprężarki
 3. jest montowany na linii powrotu oleju
 4. posiad tylko port wejściowy czynnika
Odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 1. to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 2. A3
 3. wysokiego ryzyka
 4. węglowodory nie są palne
Odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 1. podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością milimetra
 2. zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza pomiędzy zaworem, a wejściem do parownika
 3. czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
 4. należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu, jeśli było wykonane
Odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 1. to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 2. to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 3. posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 4. to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
Odpowiedź

Skraplacz w układzie chłodniczym:

 1. jest zawsze montowany w najniższym punkcie instalacji
 2. pośredniczy w odbieraniu ciepła od czynnika chłodniczego w przemianie zwanej skraplaniem
 3. jest całkowicie wypełniony olejem
 4. ma za zadanie sprężać parę czynnika
Odpowiedź

Zawory odcinające (kulowe lub grzybkowe):

 1. posiad tylko port wejściowy czynnika
 2. zawsze posiadają dodatkowy sterownik elektroniczny
 3. nie podlegają okresowym oględzinom
 4. służą do odcinania elementów lub fragmentów układu chłodniczego
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 2. zakres przeprowadzonej kontroli szczelności
 3. poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 4. odległość urządzenia od granicy posesji
Odpowiedź

Parownik urządzenia chłodniczego może być rozmrażany:

 1. poprzez zwiększanie ilości czynnika chłodniczego dozowanego przez zawór rozprężny
 2. w lamelowym parowniku, poprzez zwiększanie rozstępu lamel
 3. grzałką elektryczną
 4. bez względu na warunki pracy, parowniki nie są rozmrażane
Odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 1. wzrostem temperatury końca tłoczenia
 2. pozostaje bez wpływu na pracę układu
 3. rzutuje na GWP czynnika
 4. zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
Odpowiedź

Połączenie lutowane może być miejscem wycieku:

 1. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 2. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 3. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Czujniki temperatury na rurociągu chłodniczym mogą być montowane w sposób:

 1. czujniki temperatury montuje się tylko na sprężarkach chłodniczych
 2. czujnika temperatury nie można montować na rurociągu
 3. sposób montażu czujnika jest bez znaczenia
 4. przylgowy lub kieszeniowy
Odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 1. czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 2. substancji zubażających warstwę ozonową
 3. wszystkich czynników z grupy HFO
 4. tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
Odpowiedź

Pojemnik służący do przechowywania F-gazów musi posiadać etykietę z min. nastp. informacjami

 1. kolor pokrętła zaworu
 2. kierunek gwintu zaworu
 3. min. Ilość kilogramów czynnika
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 1. znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 2. nie jest ogólnie dostępna
 3. podlega prawom patentowym
 4. jest dostępna odpłatnie
Odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 1. zmniejsza GWP czynnika
 2. jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 3. obniża koszty rekuperacji
 4. nie stosuje się takich układów
Odpowiedź

Karta urządzenia zawiera m.in.

 1. ilość odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego
 2. wysokość montażu skraplacza
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. typ połączeń gwintowych, poddanych próbie
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor śrub mocujących sprężarkę
 2. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 3. kolor podpór skraplacza
 4. ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
Odpowiedź

Wydajność skraplacza powietrznego można regulować:

 1. zmieniając liczbę podpór na których mocowany jest skraplacz
 2. np. poprzez załączenie lub wyłączanie wentylatorów
 3. wykonując jak najkrótsze połączenie rurowe pomiędzy skraplaczem a sprężarką
 4. montując skraplacza w najwyższym punkcie instalacji
Odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 1. ostrym zapachem
 2. gęstością mniejszą niż powietrze
 3. niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 4. wysokim potencjałem ODP
Odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 1. zwory kulowe
 2. rozdzielacz czynnika
 3. zawory zwrotne
 4. zawory stałego ciśnienia
Odpowiedź

Pomiot który wwozi F-gazy na terytorium RP, według ustawy z dnia 15 maja 2015, ma obowiązek złożyć:

 1. musi być podmiotem wyłącznie z polskim kapitałem
 2. sprawozdanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 3. sprawozdanie do instytut Chemii Przemysłowej
 4. sprawozdanie do urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu
Odpowiedź

Montowanie stałego układu wykrywania wycieków

 1. pozwala zmniejszyć ilość wycieków
 2. ma na celu redukcje hałasu emitowanego przez skraplacz
 3. nie jest możliwe gdy układ posiada izolowane odcinku rurociągów ssących
 4. nie jest możliwe w układach z jednostkami skraplającymi
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor podpór skraplacza
 2. ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 3. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 4. kolor śrub mocujących sprężarkę
Odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 1. o rozmiarze śrub mocujących głowicę jeśli jest to sprężarka tłokowa, półhemeretyczna
 2. o kolorze obudowy sprężarki
 3. o wysokości wewnętrznej pomieszczenia w którym znajduje się sprężarka
 4. należy m.in. umieścić informacje o poborze prądu w ustalonym stanie pracy sprężarki
Odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 1. umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki antywibracyjne skraplacza
 2. należy m.in. umieścić informacje o przeprowadzonym czyszczeniu bloku lamelowego, jeśli takowe miało miejsce
 3. umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 4. podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
Odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 1. należy umieścić informację o przeprowadzanym usuwaniu nadmiaru lodu z jego powierzchni, jeśli takie czynności miały miejsce
 2. kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 3. kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 4. współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
Odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 1. R22
 2. metan
 3. tlenek węgla
 4. izobutan
Odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 1. ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 2. skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 3. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 4. nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ