Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin B

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja B

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi jakie mogą pojawić się na Egzaminie. Zapoznaj się i sprawdź swoją wiedzę.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej szerokiej oferty kursów i szkoleń przygotowawczych.

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

Jednostką masy w układzie SI jest:

 1. kg
 2. tona
 3. gram
 4. uncja
Odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 1. nie jest ogólnie dostępna
 2. znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 3. podlega prawom patentowym
 4. jest dostępna odpłatnie
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 2. odległość urządzenia od granicy posesji
 3. poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 4. zakres przeprowadzonej kontroli szczelności
Odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 1. wzrostem temperatury końca tłoczenia
 2. pozostaje bez wpływu na pracę układu
 3. rzutuje na GWP czynnika
 4. zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor podpór skraplacza
 2. ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 3. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 4. kolor śrub mocujących sprężarkę
Odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 1. o liczbie kolan mufowych 90° na rurociągu łączącym sprężarkę ze skraplaczem
 2. o poziomie hałasu emitowanym przez silnik wentylatora głowicy sprężarki, jeśli jest to sprężarka półhemetyczna
 3. o liczbie łopat wentylatora skraplacza, jeśli sprężarka zabudowana jest na jednej ramie
 4. należy min. umieścić informacje o przeprowadzonej wymianie oleju, jeśli takowa miała miejsce
Odpowiedź

Skraplacz w układzie chłodniczym:

 1. pośredniczy w odbieraniu ciepła od czynnika chłodniczego w przemianie zwanej skraplaniem
 2. jest całkowicie wypełniony olejem
 3. ma za zadanie sprężać parę czynnika
 4. jest zawsze montowany w najniższym punkcie instalacji
Odpowiedź

Zawór rozprężny w układzie chłodniczym:

 1. posiad tylko port wejściowy czynnika
 2. zasila olejem karter sprężarki
 3. jest montowany na linii powrotu oleju
 4. odpowiada za zasilanie parownika w odpowiednią ilością czynnika
Odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 1. podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
 2. należy umieścić informacje o stanie lamel
 3. umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 4. umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki
Odpowiedź

Wskaźnik wilgoci w układzie:

 1. mierzy wilgotność względną w otaczającym powietrzu
 2. mierzy wilgotność względną w otaczającym powietrzu
 3. wskazuje obecność wilgoci i konieczność np. wymiany filtra odwadniacza
 4. pokazuje ile gramów wilgoci znajduje się w układzie chłodniczym
Odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 1. R22
 2. metan
 3. tlenek węgla
 4. izobutan
Odpowiedź

Separator cieczy:

 1. montuje się na linii tłocznej pomiędzy sprężarką a skraplaczem
 2. pozwala zapobiec zasysaniu kropel cieczy przez sprężarkę
 3. rozdziela olej od zawartej w nim wilgoci
 4. rozdziela fazę ciekłą czynnika od zawartej w nim wilgoci
Odpowiedź

Sprawozdania wynikające z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 1. podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 2. muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 3. są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
 4. są przekazywane w postaci formularzy elektronicznych
Odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 1. skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 2. ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 3. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 4. nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
Odpowiedź

Państwa członkowskie, które ratyfikowały protokół z Kioto:

 1. są tylko państwami w europejskimi
 2. zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
 3. mają odpowiednio wysoki dochód narodowy
 4. są to tylko państwa Unii Europejskiej
Odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 1. które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
 2. tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 3. które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 4. wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
Odpowiedź

W czasie pracy układu, w sprężarce chłodniczej, para czynnika chłodniczego:

 1. podgrzewa się
 2. może się podgrzać i schłodzić równocześnie
 3. zawsze wypływa ze sprężarki przez krócieć ssawny
 4. nie zmienia swoich parametrów
Odpowiedź

Karta urządzenia zawiera min.

 1. wysokość montażu skraplacza
 2. dane operatora urządzenia
 3. kolor ramy układu sprężarkowego
 4. typ połączeń gwintowych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 1. ostrym zapachem
 2. gęstością mniejszą niż powietrze
 3. niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 4. wysokim potencjałem ODP
Odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 1. zmniejsza GWP czynnika
 2. jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 3. obniża koszty rekuperacji
 4. nie stosuje się takich układów
Odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 1. podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością do dziesiątych części milimetra
 2. zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza cieczy pomiędzy zaworem a wejściem do parownika
 3. czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
 4. należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu roboczego, jeśli taka czynność była wykonana
Odpowiedź

Pojemnik służący do przechowywania F-gazów musi posiadać etykietę z m.in. nastp. informacjami

 1. kierunek gwintu zaworu
 2. typ i rodzaj F-gazu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 1. poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 2. usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 3. jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 4. jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
Odpowiedź

Metodą zmniejszenia emisji f-gazów do środowiska jest np.

 1. podniesienie limitów CO2 dla producentów czynników z grupy f-gaz które mają wysoki GWP
 2. zmiana przepisów VAT
 3. zwiększenie częstotliwości pośrednich i bezpośrednich kontroli szczelności
 4. zaniedbanie odzysku f-gazów z istniejących instalacji
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor śrub mocujących sprężarkę
 2. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 3. kolor podpór skraplacza
 4. ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
Odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 1. to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 2. to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 3. posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 4. to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
Odpowiedź

W zanieczyszczonym skraplaczu powietrznym:

 1. spada współczynnik przewodzenia ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a powietrzem
 2. należy zwiększyć rozstęp lamel aby skompensować spadek jego wydajności
 3. wytrąca się wilgoć z czynnika chłodniczego
 4. zawsze dostrzegalne jest zwiększenie wibracji w czasie ustalonej pracy
Odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 1. zawory zwrotne
 2. zawory stałego ciśnienia
 3. rozdzielacz czynnika
 4. zwory kulowe
Odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 1. kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 2. należy umieścić informację o przeprowadzanym czyszczeniu bloku lamelowego i wanny ociekowej, jeśli takie czynności miały miejsce
 3. kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 4. współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
Odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 1. A3
 2. to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 3. wysokiego ryzyka
 4. węglowodory nie są palne
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ