Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin C

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja C

 

Poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi jakie mogą pojawić się na Egzaminie. Zapoznaj się i sprawdź swoją wiedzę.

Zachęcamy również do skorzystania z naszej szerokiej oferty kursów i szkoleń przygotowawczych.

Nie czekaj i zapisz się na wybrany przez Ciebie zakres!

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest:

 1. Pa
 2. mmHg
 3. Torr
 4. Psi
Odpowiedź

W czasie pracy układu, w sprężarce chłodniczej, para czynnika chłodniczego:

 1. nie zmienia swoich parametrów
 2. podgrzewa się
 3. może się podgrzać i schłodzić równocześnie
 4. zawsze wypływa ze sprężarki przez krócieć ssawny
Odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 1. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 2. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 3. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Wzrost przegrzewu pary na kolektorze ssawnym sprężarki skutkuje:

 1. wzrostem temperatury końca tłoczenia
 2. pozostaje bez wpływu na pracę układu
 3. rzutuje na GWP czynnika
 4. zmianą napięcia zasilającego sprężarkę
Odpowiedź

Montowanie stałego układu wykrywania wycieków

 1. nie jest możliwe w układach z jednostkami skraplającymi
 2. ma na celu redukcje hałasu emitowanego przez skraplacz
 3. nie jest możliwe gdy układ posiada izolowane odcinku rurociągów ssących
 4. pozwala zmniejszyć ilość wycieków
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. nazwisko i imię oraz numer uprawnień osoby dokonującej czynności serwisowych
 2. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 3. kolor podpór skraplacza
 4. kolor śrub mocujących sprężarkę
Odpowiedź

Sprężarka w układzie chłodniczym:

 1. jest zawsze montowana w najwyższym punkcie instalacji
 2. spręża czynnik chłodniczy
 3. jest zawsze montowana w najniższym punkcie instalacji
 4. ma za zadanie skraplać czynnik
Odpowiedź

Parownik w układzie chłodniczym:

 1. nigdy nie bierze udziału w procesie wymiany ciepła
 2. nie jest zasilany czynnikiem chłodniczym
 3. nie podlega czynnościom serwisowym
 4. pośredniczy w absorbowaniu ciepła przez czynnik chłodniczy w przemianie zwanej parowaniem
Odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 1. skutkuje zmniejszeniem napełnienia urządzeń i jest jedną z metod zmniejszenia stosowania f-gazów
 2. ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 3. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 4. nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy
Odpowiedź

Regulator ciśnienia skraplania:

 1. jest montowany na rurociągu ssawnym tuz przy kolektorze sprężarki
 2. sterowny jest przegrzaniem czynnika chłodniczego
 3. utrzymuje ciśnienie skraplania na zadanym poziomie
 4. zawsze jest zasilany napięciem 230V
Odpowiedź

W raporcie o stanie sprężarki:

 1. należy m.in. umieścić informacje o poborze prądu w ustalonym stanie pracy sprężarki
 2. o kolorze obudowy sprężarki
 3. o wysokości wewnętrznej pomieszczenia w którym znajduje się sprężarka
 4. o rozmiarze śrub mocujących głowicę jeśli jest to sprężarka tłokowa, półhemeretyczna
Odpowiedź

Zbiornik cieczy w układzie chłodniczym służy do:

 1. zawsze wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa
 2. zawsze jest w wykonaniu stojącym
 3. zawsze ma dwie przestrzenie rozdzielone przeponą
 4. kompensacji zmiennej ilości cyrkulującego czynnika w układzie
Odpowiedź

Wadą węglowodorów jest ich palność, która lokuje te substancje w grupie bezpieczeństwa:

 1. wysokiego ryzyka
 2. to nie ma wpływu na bezpieczeństwo
 3. A3
 4. węglowodory nie są palne
Odpowiedź

Efekt cieplarniany to zjawisko polegające na:

 1. podnoszeniu się średniej temperatury atmosfery ziemskiej
 2. redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze
 3. wzrostu zużycia gazu ziemnego
 4. niszczeniu ozonu w dolnych warstwach atmosfery
Odpowiedź

Czynnik R-744/CO2 jest wykorzystywany jako alternatywny dla R-404A, i charakteryzuje się m.in.:

 1. ostrym zapachem
 2. gęstością mniejszą niż powietrze
 3. niską temperaturą krytyczną (ok 30oC) w związku z tym pracą w trybie pod i nad krytycznym
 4. wysokim potencjałem ODP
Odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych:

 1. znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 2. nie jest ogólnie dostępna
 3. podlega prawom patentowym
 4. jest dostępna odpłatnie
Odpowiedź

W raporcie o stanie termostatycznego zaworu rozprężnego:

 1. podajemy położenie czujnika tego zaworu na rurze ssawnej z dokładnością milimetra
 2. zawsze podajemy ilość rur rozdzielacza pomiędzy zaworem, a wejściem do parownika
 3. należy umieścić informacje o strojeniu wartości przegrzewu, jeśli było wykonane
 4. czy korpus tego zaworu jest mosiężny czy stalowy
Odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera m.in. nast.. informacje:

 1. początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 2. serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 3. datę urodzenia jednego z uczestników próby
 4. rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź

W raporcie o stanie lamelowego parownika powietrznego:

 1. współczynnik λ paneli izolujących komorę w której jest on zamocowany
 2. kolor rury odpływowej skroplin z tego parownika
 3. kierunku otwierania drzwi w komorze w której jest on zamocowany
 4. należy umieścić informację o przeprowadzanym usuwaniu nadmiaru lodu z jego powierzchni, jeśli takie czynności miały miejsce
Odpowiedź

Urządzenie zawierająca F-gaz musi posiadać etykietę z m.in. nastp. informacjami

 1. wartość napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urządzenia
 2. kolor ramy układu sprężarkowego
 3. wysokość montażu skraplacza
 4. zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
Odpowiedź

W raporcie o stanie skraplacza powietrznego:

 1. umieszcza się informację o rozmiarze śrub mocujących podkładki antywibracyjne skraplacza
 2. umieszcza się informację o liczbie podpór na których mocowany jest skraplacz
 3. należy m.in. umieścić informacje o przeprowadzonym czyszczeniu bloku lamelowego, jeśli takowe miało miejsce
 4. podaje się odległość zamontowania skraplacza od skraju posesji
Odpowiedź

Podmioty objęte obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

 1. powinny zarejestrować się w Bazie Danych Sprawozdań (BDS)
 2. muszą być podmiotami wyłącznie z polskim kapitałem
 3. podlegają jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 4. są to to tylko firmy wykonujące montaże chłodnicze
Odpowiedź

Jednym z alternatywnych czynników (R600A) dla fluorowanych gazów cieplarnianych jest:

 1. R22
 2. metan
 3. tlenek węgla
 4. izobutan
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor podpór skraplacza
 2. ilość i rodzaj oleju zanieczyszczonego f-gazem który został odzyskany z instalacji
 3. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 4. kolor śrub mocujących sprężarkę
Odpowiedź

Termostatyczny zawór rozprężny:

 1. to inna nazwa zaworu zwrotnego
 2. nie może być stosowanych w instalacjach amoniakalnych
 3. zawsze jest wykonany z mosiądzu
 4. dozuje czynnik chłodniczy do parownika w takiej ilości, aby utrzymać zadane przegrzanie na wyjściu z parownika
Odpowiedź

Sprężarka hermetyczna:

 1. posiada silnik i sprężarkę zamknięte w hermetycznej obudowie
 2. to taka której obudowa zawsze jest w kolorze białym
 3. to taka która służy tylko do pracy z amoniakiem
 4. to taka która służy tylko do pracy z węglowodorami (np.. propan)
Odpowiedź

Skraplacze, ze względu na medium które odbiera ciepło skraplania, można podzielić:

 1. na duże i małe
 2. na wiszące i stojące
 3. m.in. na powietrzne i wodne
 4. rodzaj medium nie rzutuje na podział skraplaczy, bez względu na jego rodzaj skraplacze są takie same
Odpowiedź

W lamelowym parowniku powietrznym, z kilkoma niezależnymi wężownicami, rozdział czynnika odbywa się poprzez:

 1. rozdzielacz czynnika
 2. zawory zwrotne
 3. zawory stałego ciśnienia
 4. zwory kulowe
Odpowiedź

W karcie urządzenia wpisujemy:

 1. kolor śrub mocujących sprężarkę
 2. poziom hałasu emitowanego przez chłodnicę w porze nocnej
 3. kolor podpór skraplacza
 4. ilość, rodzaj i GWP czynnika chłodniczego umieszczonego w urządzeniu
Odpowiedź

Stosowanie układów nadkrytycznych:

 1. zmniejsza GWP czynnika
 2. jest mniej korzystne pod względem efektywności energetycznej.
 3. obniża koszty rekuperacji
 4. nie stosuje się takich układów
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ