Uprawnienia zawodowe,
kursy, szkolenia

Zabrze, Śląsk, cała Polska

Egzamin E

Egzamin F-gazy - pytania i odpowiedzi

Wersja E

Firma serwisowa, działająca na zlecenie operatora systemu, jest zobowiązana do:

 1. wykonywanie wszystkich poleceń operatora, nawet tych, które są niezgodne z prawem
 2. odzysku czynnika z systemu do specjalnie przeznaczonych butli odzysku
 3. informowaniu operatora o zmianie lokalnych wymogów środowiskowych dotyczących hałasu tła w porze nocnej
 4. monitorowania w sposób ciągły wahań napięcia zasilającego obiekt
Odpowiedź

Operator systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 1. min. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 5 ton CO2
 2. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 3. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 4. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
Odpowiedź

Operator hermetycznego systemy chłodniczego jest zobowiązany założyć kartę tego systemu:

 1. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest CO2
 2. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest amoniak
 3. jeśli ekwiwalent CO2 systemu jest równy lub większy niż 10 ton CO2
 4. tylko jeśli czynnikiem chłodniczym jest propan
Odpowiedź

Kratę systemu chłodniczego zakłada się jednostce zwanej:

 1. centralnym rejestrem operatorów
 2. Ministerstwem Środowiska
 3. UOP
 4. MSZ
Odpowiedź

Centralny rejestrów operatorów utworzony został przez:

 1. Senat RP
 2. Kancelarię Prezydenta
 3. Sejm RP
 4. Instytut Chemii Przemysłowej
Odpowiedź

Wg rozporządzenia UE 517/2014, obowiązkowa kontrola szczelności po usunięciu nieszczelności urządzenia chłodniczego musi być przeprowadzona:

 1. w ciągu 1 miesiąca
 2. wg uznania
 3. w czasie najbliższego przeglądu serwisowego
 4. w czasie kiedy urządzenie nie jest na ruchu
Odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 1. kolor ramy układu sprężarkowego
 2. min. wartośc napełnienia w kg i ekwiwalent CO2 urzadzenia
 3. wysokość montażu skraplacza
 4. zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
Odpowiedź

Podczas próby ciśnieniowej szczelności układu notujemy min.:

 1. ilość podpór skraplacza
 2. GWP układu
 3. średnicę rurociągu cieczowego
 4. ciśnienia i temperatury na początku i końcu próby
Odpowiedź

Urządzenie zawierajaca F-gaz musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. wysokość montażu skraplacza
 2. kolor ramy układu sprężarkowego
 3. oznaczenie zastosowanego F-gazu
 4. zawsze nastawę zawory bezpieczeństwa
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. informacjami

 1. min. Ilość kilgramów czynnika
 2. kierunek gwintu zaworu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. kolor pokrętła zaworu
 2. typ i rodzaj F-gazu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. PESEL napełniającego
Odpowiedź

Pojemnik służycy do przechowywania F-gazów musi posiadać etykiete z min. nastp. nformacjami

 1. PESEL napełniającego
 2. kierunek gwintu zaworu
 3. kolor pokrętła zaworu
 4. że zwiera substancję z grupy F-gaz
Odpowiedź

Skręcona połączenie rurociągu może być miejscem wycieku czynnika w przypadku:

 1. poluzowania się nakrętki na gwincie tego połączenia
 2. usunięcia farby którą malowany jest rurociąg od strony nakrętki
 3. jeśli położenie tego połączenie jest ponad sprężarką
 4. jeśli położenie tego połączenie jest na rurociągu ssawnym
Odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 1. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 2. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 3. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek drgań
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Połączenie lutowane rurowe może być miejscem wycieku:

 1. zawsze w przypadku gdy zastosowany lut ma zawartość srebra 15% zamiast 34%
 2. w przypadku pęknięcia lutu na wskutek cyklicznych, znacznych zmian temperatury na jakie narażone jest to połączenie
 3. zawsze gdy nie ma na nim izolacji
 4. zawsze gdy najbliższa podpor jest w odległości 10 cm
Odpowiedź

Informacje zawarte w karcie urządzenia pozwalają na:

 1. zidentyfikowanie miejsca w układzie gdzie nastąpił ostatni wyciek
 2. poziom hałasu emitowanego przez skraplacz w porze nocnej
 3. kolor ramy na której znajduje się skraplacz
 4. odległość urządzenia od granicy posesji
Odpowiedź

Określenie ODP dotyczy:

 1. czynnika który nie posiada fluoru w swojej budowie cząsteczkowej
 2. substancji zubażających warstwę ozonową
 3. wszystkich czynników z grupy HFO
 4. tylko amoniaku jako czynnika chłodniczego
Odpowiedź

Określenie HCFC dotyczy:

 1. amoniaku jako czynnika chłodniczego
 2. wszystkich czynników z grupy HFO
 3. substancji które zawierają w swoim składzie węgiel, wodór, fluor i chlor
 4. dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
Odpowiedź

Określenie HFC dotyczy:

 1. amoniaku jako czynnika chłodniczego
 2. dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
 3. wszystkich czynników z grupy HFO
 4. czynników, które zawierają w swoim składzie węgiel wodór i fluor
Odpowiedź

Najnowsza generacja czynników zwanych HFO:

 1. odznacza się bardzo niskim współczynnikiem GWP
 2. jeszcze nie jest wprowadzona do obrotu
 3. nadaje się tylko do instalacji kriogenicznych
 4. nadaje się tylko do instalacji klimatyzacyjnych w samochodach
Odpowiedź

Określenie F-gaz odnosi się min. do nastąp związków chemicznych:

 1. które mogą pracować tylko z olejem poliestrowym
 2. tylko do tych substancji którymi spienia się polistyren
 3. wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki SF6
 4. które mogą pracować tylko z olejem mineralnym
Odpowiedź

Specyfikacja fluorowanych gazów cieplarnianych

 1. Znajduje się w załączniku do rozporządzenia Unii Europejskiej (WE) nr 517/2014
 2. nie jest ogólnie dostępna
 3. podlega prawom patentowym
 4. jest dostępna odpłatnie
Odpowiedź

Projektowanie układów chłodniczych o mniejszym napełnieniu:

 1. nie ma wpływu na obrót f-gazami
 2. jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
 3. ma zastosowanie tylko do układów hermetycznych
 4. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest propan
Odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 5 ton Ew CO2 (hermetyczne ≥10 ton Ew CO2) minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 1. nie ma takiego obowiązku
 2. co 1,5 roku
 3. co 12 miesięcy
 4. według uznania
Odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 50 ton Ew CO minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 1. nie ma takiego obowiązku
 2. decyduje właściciel instalacji
 3. według uznania
 4. co 6 miesięcy
Odpowiedź

Według rozporządzenia (UE) 517/2014, przy wielkości napełnienia F-gazem ≥ 500 ton Ew CO minimalna częstotliwość kontroli szczelności wynosi:

 1. co 3 miesiące
 2. nie ma takiego obowiązku
 3. według uznania
 4. decyduje właściwe instalacji
Odpowiedź

Hermetyczny układ chłodniczy, to taki układ który:

 1. posiada zmontowaną sprężarkę hermetyczną
 2. został zmontowany fabrycznie, wszystkie elementy zawierające czynnik chłodniczy połączone są ze sobą poprzez lutowanie, spawanie lub inną nierozłączną metodę, oraz oznakowany jest jako "układ hermetyczne zamknięty”
 3. ma zbiornik cieczy z przyspawanymi zaworami odcinającymi
 4. nie posiada zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku ssawnym
Odpowiedź

Redukowanie mocy chłodniczej urządzeń:

 1. ma zastosowanie tylko do układów przemysłowych
 2. nie jest już możliwe z powodu osiągnięcia minimalnych możliwych mocy we wszystkich sektorach gdzie ma zastosowanie chłodnictwo
 3. ma zastosowanie tylko do układów gdzie czynnikiem jest izobutan
 4. skutkuje zmniejszeń napełnienia tych urządzeń i jest jedną z metod zmniejszają stosowania f-gazów
Odpowiedź

Ekwiwalent CO2 danego gazu cieplarnianego oblicza się:

 1. mnożąc masę tego gazu przez jego współczynnik GWP
 2. licząc ilość atomów fluoru z wzoru chemicznego danego gazu
 3. licząc ilość atomów wodoru z wzoru chemicznego danego gazu
 4. obliczając jego ciśnienie w temperaturze +20°C
Odpowiedź

Protokół z ciśnieniowej próby szczelności zawiera min. nast.. informacje:

 1. datę urodzenia jednego z uczestników próby
 2. serie i numer dowodu osobiste jednego z uczestników próby
 3. początkowe oraz końcowe ciśnienia i temperatury próby
 4. rozmiar nakrętek na połączeniach rozłącznych w układzie który został poddany próbie
Odpowiedź
NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ